Allmänna resevillkor för M-way golfresor

A. Avtalet

A.1 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

A.2 Uppgifter i arrangörens katalog och broschyrer är bindande för denne. En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtalet har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.

A.3 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fodra till följd av avtalet. An svaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.

A.4 Resenären är skyldig att omgående gå igenom och kontrollera så att uppgifterna stämmer på bokningsbekräftelsen (faktura), namnen måste överensstämma med passen. Om några felaktigheter finns på handlingarna skall detta meddelas omgående till arrangören så de ändringar som behövs kan göras. OM detta inte görs kan ev. extra kostnader tillkomma som betalas av resenären.

A.5 En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om den sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris, eller för skilda priser som är knutna till varandra.

A.6 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligtarrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

B. Betalning av priset för resan

B.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

B.2 Om resenären inte betalar resans pris enligt avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte är oskäligt.

B.3 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits. Resan skall vara M-way Golfresor tillhanda senast 30 dagar före avresan. Om bokning sker inom 30 dagar skall hela summan betalas omgående.

B.4 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften skall vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt. Anmälningsavgiften är 2000 kr/person och skall vara M-way Golfresor tillhanda senast 7 dagar efter det att ni erhållit bokningsbekräftelsen (vilket är fakturan).

C. Resenärens rätt till avbeställning av resan

C.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande.

C.1.1 Om avbeställningen sker tidigare än 30 dagar före avresan skall resenären erlägga anmälningsavgiften i avbokningskostnad.

C.1.2 Om avbeställningen sker därefter men tidigare än 21 dagar före avresan, mot erläggande av en kostnad motsvarande 25 % av resterande belopp att betala efter bokningsavgiften är betald.

C.1.3 Om avbeställningen sker därefter men tidigare än 10 dagar före avresan, mot erläggande av en kostnad motsvarande 50 % av resterande belopp att betala efter bokningsavgiften är betald. Resenären ska skicka sjukintyg till M-Way Golfresor.

C.1.4 Sker avbeställningen inom 10 dagar före avresan skall resenären betala hela resans pris.

C.1.5 Vid återbetalning av en avbokad resa har M-Way Golfresor alltid rätt att ta betalt för kostnader som M-Way Golfresor inte har möjlighet att avboka, utan måste betala.

C.1.6 För sk bilpaketresor (resa med egen bil, färjetransport och inkvartering i stuga eller lägenhet) gäller att resenären skall betala hela resans pris vid avbeställning senare än 30 dagar före avresan.

C.2 Resenär som har träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan, enligt följande:
– Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte räknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd samt bokningsavgiften 200okr/person.
– Vid avbeställning enligt punkt C.2 har resenären inte rätt att få tillbaka vad han betalt för avbeställningsskyddet eller bokningsavgiften på 2000kr/person.

C.2.1 Expeditionsavgiften är 5% av resans pris.

C.2.2 Om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan (Resenären skall då vara bokad på samma resebevis/faktura eller bokad i samma rum) före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt A.6 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

C.2.3 Om en annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt A.6 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.

C.2.4 Om person med vilken resenären gemensamt beställt resan (Resenären ska då vara bokad på samma fakutra/resebevis alternativt bokad i samma rum) avbeställer sin resa med stöd av punkterna C.2.1 eller C.2.2 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap. Detta gäller om du har tecknat avbeställningsskydd hos M-way Golfresor.

C.2.5 Resenär som bokat gemensam inkvartering med person som avbeställt resan med stöd av punkterna C.2.1 – C.2.3 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till det kvarstående antalet resenärer i sällskapet. Kvarstående resenärer skall vara berättigade att mot erläggande av det av arrangören uppgivna tillägget behålla det ursprungligen bokade inkvarterings alternativ. Vid paketresor med buss, båt, tåg eller reguljärt flyg skall resenären i fall som ovan angivits i denna punkt erlägga det tillägg som enligt gällande prislista skall utgå vid inkvartering med högre standard, t ex enkelrum i stället för dubbelrum.

C.2.6 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.

C.3 Avbeställning skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr eller i färdhandlingarna. Avbeställning skall ske omg. till M-way Golfresor via email eller telefon.

C.4 Belopp som resenären har tillgodo enligt ovan ska återbetalas utan dröjsmål efter avbeställning.

D. Resenärens rätt att överlåta avtalet

D.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att flygbolag eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om sin avsikt.

D.2 När avtalet överlåts är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot den andra parten i avtalet för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, dock högst 700 kr, som kan uppkomma på grund av överlåtelsen. Vid tillåtna överlåtelser av flygbiljetter eller andra kostnader som direkt har med överlåtelsen att göra, kan kostnaden överstiga 700 kr/person. Den faktiska kostnaden debiterar vi då för överlåtelsen.

E. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan

E.1 Resenärens rätt att frånträda avtalet: Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel. Om arrangören avser att bryta avtalet, eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och då lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket. Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

E.2 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren: Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske. Priset får höjas endast om det dessutom av avtalet framgår tydligt hur det nya priset skall fastställas.

E.3 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa: I sådana fall som avses i 5.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt. Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar: 1. att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättats om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan), eller 2. att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

E.4 Resenärens rätt till ersättningsresa: Frånträder resenären avtalet enligt 5.2 har han rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden. Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet. Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

E.5 Ändring av priset: Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på: 1. ändringar i transportkostnader, 2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller 3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan. Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökningarna överstiger 100 kr. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kostnadsminskningar enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningarna överstiger 100 kr.

E.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser mm: Arrangören och resenären har var och en rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt A.6 på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras. För att avgöra om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska myndigheter rådfrågas.

E.7 Tidtabell: Såvida inget annat angivits, är den vid avtalets ingående angivna avgångstid och tiden för hemresa preliminär. De definitiva tiderna skall meddelas resenären så snart som möjligt och senast 14 dagar före avresan. Om den definitiva avgångstiden, eller tiden för återkomst till avreseflygplatsen avviker från de preliminära tiderna med mer än 8 timmar, skall resenären vara berättigad att frånträda avtalet om resan inte påbörjats. Om resenären frånträder resan, skall hela det belopp resenären erlagt för resan återbetalas. Frånträdande skall ske snarast och senast 4 dagar efter det att resenären informerats om de definitiva avgångs- eller återkomsttiderna. Förändring av de preliminära avgångs- eller återkomsttiderna, ändrad flygroute, mellanlandning, berättigar inte resenären till prisavdrag, ersättningsresa, skadestånd eller annan kompensation.

E.8 Flygförseningar och förlorat/försenat bagage: Vid flygförseningar och förlorat/försenat bagage ersätts kunden utifrån de reglar som gäller berört flygbolag. M-way Golfresor ersätter inte för förlorad golfdag/greenfee, hotell, hyrbil eller ej utnyttjad del av halv/helpension om inte M-way Golfresor i sin tur blir ersatt. Tänk på att ha ombokningsbar biljetter för att ta er till och från flygplatsen ifall förseningar uppstår, detta är ingen kostnad som M-way Golfresor står för. Alla resenärer rekommenderas att kontrollera hemförsäkringens reseskydd.

F. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister

F.1 Ej erhållna prestationer: Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären. Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner. Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

F.1.2 Stängd golfbana: Om resenären råkar ut för att golfbana är stängd pga dåligt väder eller någon annan orsak skall arrangören i första hand erbjuda en ny starttid någon annan dag om möjligt och i andra hand försöka få ut ersättning för den förlorade greenfeen. Om detta är omöjligt utgår ingen ersättning om inte M-way Golfresor i sin tur blir ersatt. Likaså gäller vid provisoriska greener eller avstängda hål.

F.2 Andra fel och brister: Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i F.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom. Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led. Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

F.3 Skadeståndets omfattning: Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sak skada. Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt de lagarna istället för enligt dessa villkor. Researrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

F.4 Antalet golfvärdar på plats vid resmålen: Antalet golfvärdar på plats kan ändras beroende på hur många personer en resande grupp innehåller. Alla resor med minst 10 personer kommer ha minst en golfvärd på plats.

G. Reklamation och avhjälpande

G.1 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

G.2 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet. Om något inträffar som gör att resenären vill framföra sitt klagomål skall det ske snarast så att man på resmålet har chans att kunna finna en lösning på problemet. OM man ej gjort någon anmälan på resmålet om sitt missnöje vill M-way Golfresor få in ett skriftligt brev med vad som hänt senast 10 dagar efter hemkomsten.

G.3 Utan hinder av G.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

H. Resenärens ansvar under resan

H.1 Arrangörens anvisningar mm: Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

H.2 Resenärens ansvar för skada: Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.

H.3 Visum, pass, hälsobestämmelser mm: Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av bristerna i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

H.4 Avvikande från arrangemanget: Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.

I. Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Givetvis har vi ställda resegarantier hos Kammarkollegiet.

Att vi har ordnat med resegaranti innebär att du kan få ersättning om någon del av din paketresa eller sammanlänkade researrangemang blir inställd om vi skulle drabbas av insolvens.
Att vi har ordnat med resegaranti betyder att du har rätt till ersättning för den del av paketresan som vi ansvarar för som inte har fullgjorts.

Trevlig Resa!